Reklamační řád

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě firmy Luboš Suchochleb se sídlem  Sopřeč 98, veden u obecního živnostenského úřadu v Přelouči, číslo jednání  97/300723/F-34, evidenční číslo 360603-1973-00 ze dne 24.11.1997.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.


2.obchodní podmínky
Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena

momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem

(závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi

kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

   Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami,

včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád

je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má

možnost se s nimi seznámit.

   Kupující realizací objednávky a jejím zpětným e-mailovým potvrzením akceptuje Obchodní

podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí

těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě

stanoveno jinak. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího,

ve svém znění tvoří obsah kupní smlouvy resp. je její nedílnou součástí.

Předmětem smlouvy je zboží výslovně uvedené v objednávce. Provozovatel se zavazuje, že

bude kupujícím dodávat zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy

v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila

cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně

kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část

nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo

adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor

s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného

odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího

buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující

požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující

před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
Kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku má právo odstoupit od

smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Spotřebitel kontaktuje prodávajícího a

nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a

čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den

14ti denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí

plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře

možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující spotřebitel

poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je

vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na

náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém

případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Kupujícímu spotřebiteli v takovém případě

vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající navíc započíst své

skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu, storno poplatky

za zrušení objednávky, apod.).

Objednávka zboží, uzavření smlouvy - podmínkou platnosti elektronické objednávky je

vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem

kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku závazného potvrzení objednávky.

Za závazné se považuje potvrzení e-mailem, toto potvrzení je realizováno po předchozím

odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není

potvrzení objednávky). Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaz-

nou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podsta-

tné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení (ten bude oznámen při zpětném potvrzení).

Dodací lhůta - začíná běžet ode dne závazného potvrzení objednávky, za podmínky obdržení

všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na

skladě, zavazuje se prodávající vyexpedovat ho nebo předat dopravci do 2 pracovních dnů

(nejčastěji do 24h). Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění

je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci

do 5 pracovních dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání kupujícímu. V tom případě

si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

 

Způsoby doručení zboží
Veškeré náhradní díly a "drobné zboží" (do 30 kg) zasíláme prostřednictvím České pošty kdy zá-

silka dorazí do druhého dne. Pokud Vás pracovník české pošty nezastihne na první pokus, zůs-

tává zásilka na Vaši dodací poště. V případě zakoupení některého stroje z naší nabídky Vám

jej dovezeme přímo k Vám domů a to do 50 km od města Přelouč zcela zdarma, stroj bude připra-

ven a naservisován k okamžitému použití. Náš pracovník Vám ho předvede a obsluhu stroje

naučí řádnému zacházení stroje. V případě že zákazník bydlí dál než je určeno pro dovoz zdarma

bude za každý další kilometr účtovaná sazba 10kč za kilometr, nebo bude doporučen

nejbližší prodejce v okolí zákazníka.

 Platba při převzetí zboží (dobírkou) - nejpoužívanější způsob platby, kdy objednané zboží hradíte

při jeho převzetí. Vždy si prosím připravte potřebný obnos, urychlíte tím předání zásilky.

Platba převodem předem - při volbě platby bankovním převodem bude vystavena zálohová faktura,

na které je uvedeno číslo účtu a také variabilní symbol, který bude vaši platbu identifikovat. Komplet-

ní údaje, včetně již zmíněného čísla účtu, naleznete níže. Při platbě předem, uvádějte jako variabilní symbol číslo vaší objednávky, abychom mohli platbu správně identifikovat. Naše bankovní údaje: Luboš Suchochleb číslo účtu: 14242561/0100. Poštovné a balné účtujeme ve výši od 130,- Kč

Veškeré informace o Vaší osobě používáme pouze pro naši potřebu a neposkytujeme je v žádné podobě nikomu jinému. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečena proti zneužití. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku společnosti, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob. 

Poskytování dat třetím osobám. Vaše údaje a data, které uvádíte na našich obchodech jsou důvěrná a v žádném případě nejsou poskytována dalším s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk jako jsou banky. Vždy však pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb a výhradně v mezích zákona na ochranu osobních údajů. Výjimku dále představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

Pro uplatnění reklamace se zákazník obrací na servisní středisko, které je přímo firma Luboš Suchochleb.

Postup při uplatnění reklamace - kontaktuje servis a informujte se, jak postupovat v případě reklamace. Servis vám též poskytne úplné a odborné informace k vaší závadě, popř. vám sdělí, zda se jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí.

Dokumenty, které potřebujete při uplatnění reklamace
- Kupní doklad (faktura)
- Záruční list

Doba vyřízení reklamace - vaše reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta počíná běžet následující den po doručení zboží do servisního střediska či k prodejci a končí vyřízením reklamace v servise či u prodejce.

Záruka na zboží - Délka záruční doby odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů, zpravidla to jsou 2 roky.

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Kupujícímu bude vydáno potvrzení o tom, kdy zboží reklamoval, o provedení záruční opravy a o době jejího trvání.

Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží (od převzetí zboží s novou součástkou).

Záruční list - Spolu se zbožím by vám měl být doručen i nevyplněný záruční list (pokud neslouží jako záruční list fakturační doklad). Tento záruční list slouží jak protokol, do kterého se zapisují veškeré záruční opravy provedené na výrobku. Tento dokument předkládejte vždy při uplatňování reklamace.

Reklamační řád
1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").
b. "Prodávající" je firma Luboš Suchochleb se sídlem Sopřeč 98, čísla jednání 97/300723/F-34 evidenčního čísla 360603-1973-00 ze dne 24.11.1997.
c. Zákazníkem našeho internetového obchodu je "Kupující". Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.
d. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
e. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
f. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.
g. Spotřebitel při uplatnění záruky má:
• jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
• jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
• jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
• jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
2. Vyřízení Reklamace
a. V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou, obrátí se na servisní středisko, které si zvolil při objednávce zboží. Kontaktní údaje na servisní středisko jsou uvedeny v dokumentech, které zákazník obdržel se zbožím.
b. Při uplatnění záručního servisu kupující předkládá servisnímu středisku prodejní doklad a záruční list.
c. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.
d. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno vhodným způsobem, který zaručí ochranu zboží během doručování.
e. Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.
f. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží. Při mechanickém poškození, které vzniklo v důsledku nesprávného používání, které je v rozporu s návodem k obsluze. Pokud byly na výrobku nepovolanou osobou provedeny změny, opravy, násilné či neodborné zásahy.
g. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.


Tyto podmínky nabývají platnosti dne 1.11.2008

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krtkův ráj - zahradní technika Sopřeč 98

Prodej a servis

tel:466 946 127, 602 953 264

 

Krtkův ráj - zahradní centrum Pražská 2, Přelouč

tel: 466 955 002

 

 

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení.
Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce.
Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení